Professor Nobuyoshi Higashi - Judo Grappling Series #2

Write Your Own Review!
Professor Nobuyoshi Higashi - Judo Grappling Series #2

Shime-Waza (choking techniques) & Kansetsu-Waza (Armlock techniques)

Teaches 105 techniques from: Kata-juji-jime, Nami-juji-jime, Gyaku-juji-jime, Hadaka-jime, Okuri-eri-jime, Kataha-jime, Katate-jime, Ryote-jime, Sode-guruma-jime, Tsukkomi-jime, Jigoku-jime, Sankaku-jime, Ude-garami, Ude-hishigi series (juji, ude, hiza, waki, hara, ashi, te, sankaku). 45 min.

Overall Product Rating: Not Yet Rated

There are 0 reviews written for the Professor Nobuyoshi Higashi - Judo Grappling Series #2.  Write Your Own Review!